Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρώιμης συγκομιδής Περιόδου 2020-2021, έως και την 29η Απριλίου 2021,

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρώιμης συγκομιδής Περιόδου 2020-2021, έως και την 29η Απριλίου 2021,

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων ενημερώνει του παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα
Πρώιμης συγκομιδής Περιόδου 2020-2021 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις
έως και την 29 η Απριλίου 2021.
Επισημαίνεται ότι ως πρώιμη συγκομιδή σταφυλιών νοείται η ολική καταστροφή ή
απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει, με επακόλουθο τον
εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης.
Η εγκατάλειψη εμπορεύσιμων σταφυλιών στο πρέμνο μετά το πέρας του κανονικού
κύκλου παραγωγής (μη συγκομιδή) δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση (Υπ. 1) στην Υπηρεσία
μας  συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από
τα άρθρα 8 και 12 της σχετικής ΥΑ, ήτοι:
α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου (επικαιροποιημένο)
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι
καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη (να
συμπεριλαμβάνονται τα σκαριφήματα και η συγκεντρωτική ΕΛΓΑ).
γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου
φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού ταμιευτηρίου (ΙΒΑΝ).
στ) Αντίγραφο των δηλώσεων συγκομιδής ή και δηλώσεων παραγωγής σύμφωνες με
την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις αμπελουργικές περιόδους 2019 και 2020.
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 8§1, το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε
αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον
Πίνακα 1 του άρθρου 9
β) είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά αλλά και για το σύνολο της
αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής
σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον
αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα
(δλδ 2019 & 2020). Οι αμπελουργοί στις Δηλώσεις Συγκομιδής που υποβάλλουν,

οφείλουν να αποδεικνύουν με τα σχετικά παραστατικά τον προορισμό και τις κινήσεις
των παραγόμενων ποσοτήτων που έχουν δηλώσει
δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος
ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές
διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης
στ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1)
στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου
44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016
ζ) έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2018
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ η στήριξη που χορηγείται καλύπτει σε ποσοστό 60 %
το σύνολο του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών
και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή
απομάκρυνση και το ποσό αυτής υπολογίζεται με βάση την έκταση και την φυτεμένη
ποικιλία.
Πίνακας 1 (άρθρο 9) Ποικιλίες που συμμετέχουν στο μέτρο και ποσά ενίσχυσης
(Ευρώ/στρ)
Α/Α Ποικιλία

Οικονομική
Ενίσχυση
1 Σαββατιανό B. 205,0
2 Ροδίτης Rs. 305,0
3 Aγιωργίτικο Ν. 306,5
4 Λιάτικο N. 161,0
5 Ξινόμαυρο N. 234,5
6 Ασύρτικο Β. 212,0
7 Μοσχάτο Αμβούργου Ν. 390,0
8 Cabernet Sauvignon N. 205,0
9 Μοσχάτο άσπρο/Σπίνας Β. 231,0
10 Merlot N. 228,0
11 Κοτσιφάλι Ν. 215,0
12 Syrah N. 277,0
13 Ρωμέικο Ν. 225,0
14 Μοσχοφίλερο Ν. 310,0
15 Φωκιανό Ν. 162,0
16 Μανδηλαριά Ν. 185,0
17 Sauvignon Blanc B. 247,0
18 Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β. 231,0

19 Chardonnay B. 248,0
20 Μαλαγουζιά Β. 250,0
21 Φιλέρι Rs. 198,0
22 Βηλάνα Β. 300,0
23 Σκιαδόπουλο Β. 180,0
24 Μαυροδάφνη Ν. 254,0
25 Λημνιό Ν. 270,0
26 Αθήρι Β. 158,5
27 Ντεμπίνα Ν. 217,0
28 Ρομπόλα Ν. 180,0
Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 28213-46552 και
28213-46553

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest