«ΕΤΗΣΙΟ 2019» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

 «ΕΤΗΣΙΟ 2019» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, παγετοί, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2019.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται ως επιλέξιμες ενίσχυσης:
Α) Ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, παγετοί, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 1 που περιλαμβάνει τις επιλέξιμες αναγγελίες του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι οι ζημίες από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, παγετοί, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) μπορούν να ενισχυθούν μόνο όταν το κατώτατο όριο απωλειών της παραγωγής κατά το έτος ζημιάς (2019) υπερβαίνει το 30%, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Β. Ζημιές απώλειας παραγωγής από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας) σε καλλιέργειες, που σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΥπΑΑΤ το κατώτατο όριο απωλειών της παραγωγής κατά το έτος ζημιάς (2019) υπερβαίνει το 30%, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα 2.
Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε από αίτιο που περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, αίτηση χορήγησης ενίσχυσης σε ηλεκτρονική μορφή, για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν οι εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση καθίσταται έγκυρη, εφόσον η συμπληρωμένη εκτυπωμένη μορφή της, υπογραφεί από τον αιτούντα.
Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται ένας φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούται ο αιτών να προσκομίσει και τα οποία καθορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω, για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεων του. Σε κάθε υποβληθείσα αίτηση χορήγησης ενίσχυσης θα επισημαίνεται η Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην οποία υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε όλους τους Δήμους.
Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.
Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφάλισης ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως αγρότες από τον ΕΦΚΑ, για το έτος ζημιάς (2019).
4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
5. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης – σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΚΕ- και συγκεκριμένα:
 Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευμένοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο, ή/και
 φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2018
 ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, ή/και
 χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ γονέων –τέκνων.
6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
7. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους κτηνοτρόφους που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα ή οι αποθηκευμένες ζωοτροφές.
8. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι υποβάλλουν Δήλωση εσοδείας (Δηλώσεις συγκομιδής του έτους ζημιάς), παραγωγής κλπ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΝ.(ΕΚ)1282/2001, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη ο αμπελώνας τους.
9. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκρισης τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύησης κατασκευαστή κλπ).
10. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου του έτους ζημιάς, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.
11. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιά σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς. Αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για νομικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του.
2. Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), (εφόσον υπάρχει), και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, των μετόχων.
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η επωνυμία του νομικού προσώπου ή το όνομα του εκπροσώπου του, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
4. Φωτοαντίγραφο της Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) ή της Δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (έντυπο Ν) – κατά περίπτωση, για το φορολογικό έτος 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018),
5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας για το έτος ζημιάς ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.
6. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για ζημιά σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών, οικοδομική, εγκατάστασης, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ).
7. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. Φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου συμβολαίου, που να αποδεικνύει ότι κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα για το έτος ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.
ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης. (υπόδειγμα με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, έχει αποσταλεί στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Οι χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε:
• Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου.
• Ενίσχυση για απώλεια φυτικής παραγωγής.
• Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, γεωργικά υπόστεγα).
• Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών εξοπλισμού θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αρδευτικών συστημάτων και υποστύλωσης πολυετών καλλιεργειών.
• Ενίσχυση για καταστροφή αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών.
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:
 Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους. Για την ενίσχυση των ζημιών που αφορούν μόνο απώλεια παραγωγής, δεν ισχύει το ηλικιακό όριο των 70 ετών.
 Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
 Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
 Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους ζημιάς 2019 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό, μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (28-3-2022).
 Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.
 Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
 Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 Επαγγελματίας αγρότης, ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος υπάγεται ασφαλιστικά στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΕΦΚΑ και λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης, για το αντίστοιχο έτος ζημιάς ή
 Νέος αγρότης, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή
 Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το ½ του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 7.500€).
 Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.
2. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που:
 Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
 Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη χρονική στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
 Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
 Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
 Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών ασκούν γεωργία.
 Έχουν ασφαλίσει την εκμετάλλευση το έτος ζημιάς και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό, μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (28-3-2022).
 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
3. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους,
• είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη χρονική στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο,
• παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως,
• έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους ζημιάς 2019 έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό, μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (28-3-2022).
• δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη,
• το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από 45.000 €) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα καθίστανται έγκυρες εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικά για τις ζημιές στις ετήσιες καλλιέργειες ή στο πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό ή στα αποθηκευμένα προϊόντα, η υποβολή της αρχικής αίτησης ήταν υποχρεωτική.
 Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου μετά την έλευση του ζημιογόνου αιτίου, με συνέπεια την αλλαγή κατόχου κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο κληρονόμο του, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά σε αυτή το όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη η ζημιά. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του αρχικού κατόχου (σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ή όχι δικαιούχος) και στη συνέχεια προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής (ενδεικτικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, διαθήκη ή πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης αυτής, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς ή αποδοχή κληρονομιάς, δήλωση φορολογίας εισοδήματος κληρονόμου).
 Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανασύσταση Φυτικού Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση /αποκατάσταση των ζημιών τους μέχρι 31-8-2023. Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο παραγωγός αποκλείεται από την καταβολή ενίσχυσης
 Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου κατά τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων, οι κληρονόμοι προκειμένου να τύχουν των εγκριθεισών ενισχύσεων, υποχρεούνται να ενημερώσουν το αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α σε εύλογο χρονικό διάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών κλπ).
 Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποχρεούνται να αποδέχονται κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές και να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και των κυρώσεων από τη μη τήρησή τους.
 Οι ενισχυθέντες παραγωγοί υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο της ενισχυθείσας εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους ζημιάς και ειδικότερα τα καρποφόρα δένδρα, αμπέλια και ακτινίδια για μια συνεχή πενταετία, τις πολυετείς καλλιέργειες για μία τουλάχιστον τριετία, τα επισκευασθέντα ή ανακατασκευασθέντα γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα για μία συνεχή δεκαετία και τον θερμοκηπιακό και κτηνοτροφικό εξοπλισμό για μια συνεχή πενταετία. Ως αφετηρία έναρξης των χρονικών υποχρεώσεων, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποκατάστασης από το δικαιούχο παραγωγό.
 Οι δικαιούχοι παραγωγοί, στην περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης οφείλουν να ενημερώσουν το αρμόδιο Υποκατάστημα
 Οι ενισχυθέντες παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, συμπεριλαμβανομένης της ζημιωθείσας εκμετάλλευσης και τα επόμενα, από τη ζημιά, έτη, και για όσα έτη διαρκούν οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις τους.
 Οι ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ, μετά τον έλεγχο της αποκατάστασης των ζημιών.
 Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000€ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000 € για τα λοιπά, ενώ στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τα 200.000€. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
 Για λόγους διαφάνειας ενίσχυση δικαιούχου που υπερβαίνει τα 60.000 €, θα δημοσιεύεται σε δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ.
 Τροποποιήσεις φορολογικών στοιχείων δεν θα γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης.
 Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος 2019, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (28-3-2022). Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο παραγωγός καθίσταται μη δικαιούχος και αποκλείεται από την καταβολή ενίσχυσης.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest