Έγκριση για την Υποβολή Αιτήσεων για χορήγηση ενίσχυσης σε ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και εξοπλισμό που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2019” στο Δήμο Πλατανιά

 Έγκριση για την Υποβολή Αιτήσεων για χορήγηση ενίσχυσης σε ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και εξοπλισμό που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2019” στο Δήμο Πλατανιά

“Έγκριση για την Υποβολή Αιτήσεων για χορήγηση ενίσχυσης σε
ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και εξοπλισμό που προκλήθηκαν από τις
θεομηνίες του 2019” στο Δήμο Πλατανιά
Από τους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Πλατανιά, γίνεται γνωστό ότι όσοι
ζημιώθηκαν από θεομηνίες(κατολισθήσεις, πλημμύρες 2019)και δυσμενείς
καιρικές συνθήκες κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2019, να
προσέλθουν να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης,έως και την
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022,για το σύνολο των γεωργικών τους
εκμεταλλεύσεων τους.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ως επιλέξιμες ενίσχυσης:
Α.Ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα
από θεομηνίες (κατολισθήσεις, πλημμύρες 2019) και δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Επισημαίνεται ότι οι ζημίες από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
μπορούν να ενισχυθούν μόνο όταν, ο αριθμός των σοβαρά ζημιωθέντων
δέντρων, ανά είδος, είναι τουλάχιστον 10 ( δέκα) και μεγαλύτερος του
30% του συνόλου των ομοειδών δέντρων που έχει στην κατοχή του ο
παραγωγός.
Δηλώσεις που αφορούν το πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα
προϊόντα, θα πρέπει να έχουν αιτηθεί στην αρχική δήλωση.
Για την Δ.Ε. Μουσούρων :
Οι αιτήσεις για τη Δ.Ε Μουσούρων θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα
Αλικιανού από ώρες 11:00 με 14:00 καθημερινά και κατόπιν κλεισίματος
τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 28213 41018 και 28213 41051

2

Για την Δ.Ε. Κολυμβαρίου :
Οι αιτήσεις για τη Δ.Ε Κολυμβαρίου θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα
Κολυμβαρίου από ώρες 11:00 με 14:00 καθημερινά και κατόπιν κλεισίματος
τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 28243 40100 και 28243 40104

Για τις Δ.Ε. Βουκολιών και Πλατανιά :
Οι αιτήσεις για τις Δ.Ε Βουκολιών και Πλατανιά θα υποβάλλονται στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου ( στο Γεράνι) από ώρες 11:00 με 14:00 καθημερινά και
κατόπιν κλεισίματος τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 28213 40018 και 28213
40001.
 Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα θα
επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του
διαβατηρίου.
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται
ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφάλισης ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την
ιδιότητά τους ως αγρότες από τον ΕΦΚΑ, για το έτος ζημιάς (2019).
4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού
έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου
εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης
κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
5. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης – σε περίπτωση που δεν
υπάρχει ΔΚΕ- και συγκεκριμένα:
• Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα,
που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευμένοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το
Υποθηκοφυλακείο, ή/και
• φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2018
• ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, ή/και
• χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ γονέων –τέκνων.
6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
7. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους κτηνοτρόφους που υποβάλουν
αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα ή οι αποθηκευμένες ζωοτροφές.
8. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται βεβαίωση από
την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι υποβάλλουν Δήλωση
εσοδείας (Δηλώσεις συγκομιδής του έτους ζημιάς), παραγωγής κλπ σύμφωνα με το άρθρο
2 του ΚΑΝ.(ΕΚ)1282/2001, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που
υπέστη ο αμπελώνας τους.
9. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που
υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης
και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκρισης τύπου για τα
θερμοκήπια, εγγύησης κατασκευαστή κλπ).
10. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου του έτους ζημιάς, για όσες
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής
ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά
τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.
11. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιά σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα
συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις
ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της
ζημιάς. Αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν
λαμβάνονται υπόψη.
12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων υποβάλλονται
συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης.
(υπόδειγμα με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, έχει αποσταλεί στους
ανταποκριτές του ΕΛΓΑ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:
• Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους. Για την ενίσχυση των ζημιών που
αφορούν μόνο απώλεια παραγωγής, δεν ισχύει το ηλικιακό όριο των 70 ετών.
• Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
• Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
• Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α)
του έτους ζημιάς 2019 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό, μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των
οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (28-3-2022).
• Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με
εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους
γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.
• Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει
κριθεί ασυμβίβαστη.
• Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Επαγγελματίας αγρότης, ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος
υπάγεται ασφαλιστικά στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΕΦΚΑ και λαμβάνει
τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από την απασχόληση του σε
αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης, για το αντίστοιχο έτος ζημιάς ή
? Νέος αγρότης, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου,
τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή
? Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού
φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το
ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το ½ του εισοδήματος
αναφοράς (δηλ. 7.500€).
• Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το
τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το
γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού
οικογενειακού εισοδήματος.
2. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που:
• Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά
αποτελέσματα.
• Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη χρονική στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
• Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει
κριθεί ασυμβίβαστη.
• Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και παρουσιάζουν γεωργικό
εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
• Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών ασκούν γεωργία.
• Έχουν ασφαλίσει την εκμετάλλευση το έτος ζημιάς και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό, μέχρι την τελευταία
ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (28-3-2022).
• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
3. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου,
δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους,
• είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη χρονική στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο
αίτιο,
• παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως,

• έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α)
του έτους ζημιάς 2019 έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις
στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό, μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών
αιτήσεων ενίσχυσης (28-3-2022).
• δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει
κριθεί ασυμβίβαστη,
• το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι
μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από 45.000
€) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο
του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest