Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2021-2022 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την 25η Μαΐου 2021.

 Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2021-2022 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την 25η Μαΐου 2021.

Η Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων ενημερώνει του παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2021-2022
ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την 25η Μαΐου 2021.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθ.
2919/95506/13-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3276Β), όπως κάθε φορά ισχύει.
β) είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους
εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα
22 και 24 του Καν (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται
της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα (2018 και 2019). Οι αμπελουργοί στις Δηλώσεις Συγκομιδής που
υποβάλλουν, οφείλουν να αποδεικνύουν με τα σχετικά παραστατικά τον προορισμό και τις κινήσεις των
παραγόμενων ποσοτήτων που έχουν δηλώσει
δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος (2021)
ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο
της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο μισό (0,5) στρέμμα.
Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται:
α) στην ίδια θέση με αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης και σε
έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε.
β) σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση ή μη.
γ) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (αριθμ. 1536/118137/24-05-2019 Απόφαση Υπουργού
& Υφυπουργού Α.Α.Τ. όπως ισχύει).
Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα 10 ετών, υπολογιζόμενη
από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης. Η υποχρέωση αυτή συνοδεύει το αγροτεμάχιο
ανεξάρτητα από τον νόμιμο κάτοχο της έκτασης.
Τέλος γίνεται σαφές ότι η έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα των επιλέξιμων αιτήσεων και εκτάσεων
ακολουθεί την Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων του αρμόδιου υπουργείου.
Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:
2821346552 και 2821346553.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest