Ο Δήμαρχος Καντάνου Σελίνου Αντώνιος Κων. Περράκης ανανέωσε την θητεία αντιδημάρχων με μια αλλαγή

 Ο Δήμαρχος Καντάνου Σελίνου Αντώνιος Κων. Περράκης ανανέωσε την θητεία αντιδημάρχων με μια αλλαγή

Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων- Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2021
Ο Δήμαρχος Καντάνου – Σελίνου
Αντώνιος Κων. Περράκης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Παλαιόχωρα, 06 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 9213

2
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Καντάνου-Σελίνου, με θητεία ένα (1) έτος, ήτοι από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έως και
06-12-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φιωτοδημητράκη Νικόλαο,
για τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση
καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ανατολικού Σελίνου.
ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του πρώην
Δήμου Ανατολικού Σελίνου,
η) Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε
Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. για τα εξής αντικείμενα:
▪ Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και των
αντλιοστασίων
▪ Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Αποκομιδής των Απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων Υλικών και τη μέριμνα για την εγκατάσταση και λειτουργία του Σ.Μ.Α, σε
συνεργασία με τους αντιδημάρχους Βακάκη Γεώργιο και Κουκουλά Εμμανουήλ.
▪ Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
στα ανωτέρω αντικείμενα.
▪ Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:
– Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
– Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τον
αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο.
– Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων,
προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
2. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βακάκη Γεώργιο, για τη
Δημοτική Ενότητα Καντάνου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση
καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
3
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Καντάνου.
ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του πρώην
Δήμου Καντάνου.
η) Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε
Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. για τα εξής αντικείμενα:
▪ Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και των
αντλιοστασίων
▪ Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Αποκομιδής των Απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων Υλικών και τη μέριμνα για την εγκατάσταση και λειτουργία του Σ.Μ.Α, σε
συνεργασία με τους αντιδημάρχους Φιωτοδημητράκη Νικόλαο και Κουκουλά Εμμανουήλ.
▪ Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
στα ανωτέρω αντικείμενα.
▪ Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
▪ Την εποπτεία και ευθύνη των Κοιμητηρίων
3. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον κ. Κουκουλά Εμμανουήλ,
για τη Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική
Ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση
καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας.
στ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του πρώην
Δήμου Πελεκάνου
ζ) Τεχνικών Έργων (εκτός ΔΕΥΑ) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων,
Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης
Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων,
Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης
Μελετών – Επίβλεψης έργων.
η) Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας του Περιβάλλοντος
▪ Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Αποκομιδής των Απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων Υλικών και τη μέριμνα για την εγκατάσταση και λειτουργία του Σ.Μ.Α, σε
συνεργασία με τους αντιδημάρχους Βακάκη Γεώργιο και Φιωτοδημητράκη Νικόλαο.
▪ Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των
μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
▪ Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
▪ Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
4
▪ Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
έρευνας και τεχνολογίας
▪ Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
▪ Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
θ) Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης σε συνεργασία με τους κατά τόπους
αντιδημάρχους.
4. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπικάκη Μιχαήλ και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
▪ Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας
Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου &
Διεκπεραίωσης.
▪ Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
▪ Το συντονισμό του Προσωπικού
▪ Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
▪ Την τέλεση γάμων
▪ Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
▪ Τη λειτουργία των ΚΕΠ,
▪ Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
▪ Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
▪ Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
▪ Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται
με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
β) Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων,
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικής, υπαίθριου εμπορίου, κοινωνικής
υπηρεσίας:
▪ Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
▪ Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
▪ Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης,
εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
▪ Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
▪ Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
την προστασία του καταναλωτή
▪ Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
▪ Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
▪ Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ
224Α’/2001)
5
▪ Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
γ) Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης,
Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων,
Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
δ) Την οργάνωση παρακολούθηση και συντονισμό του Γραφείου Παιδείας και Υποστήριξης Σχολικών
Επιτροπών.
5. Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλογρίδη Στυλιανό και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
▪ Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και
συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής
Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,
Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου,
Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και
αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
▪ Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που
εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης.
▪ Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των
δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1
περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII
175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την
οικονομική υπηρεσία.
β) Θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου σε συνεργασία με τους κατά τόπους
αντιδημάρχους
γ) Θεμάτων οργάνωσης και διαχείρισης αιγιαλών, παραλιών, γαλάζιων σημαιών κλπ
δ) Θεμάτων των δράσεων Αθλητισμού και Νεολαίας.
ε) Θεμάτων παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου των λειτουργιών της πολιτικής προστασίας και
των εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο
Φιωτοδημητράκη
Β. Ορίζει τους παρακάτω Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, χωρίς αμοιβή, με
θητεία ένα (1) έτος, ήτοι από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έως και 06-12-2022, εντός
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους τους
μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καστρινάκη
Αντώνιο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
▪ Την λειτουργία, οργάνωση και εποπτεία του Δημοτικού Σφαγείου Καντάνου.
6
2. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Περράκη –
Καλαϊτζάκη Αικατερίνη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
▪ Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των δράσεων
που αφορούν τις εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με τους κατά
τόπους αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών επιχειρήσεων.
▪ Το συντονισμό όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος.
▪ Την εποπτεία, συντήρηση και βελτίωση όλων των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.
▪ Την οργάνωση και λειτουργία παιδικών χαρών του Δήμου.
3. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γναφάκη
Ευτύχιο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
▪ Θέματα αρχαίων πόλεων, βυζαντινών εκκλησιών και μνημείων καθώς και των ιαματικών πηγών.
4. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον κ. Περράκη
Νεκτάριο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
▪ Την παρακολούθηση και των συντονισμό όλων των οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου
του δήμου.
▪ Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης
Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
5. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπιτσάκη
Μαρία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
▪ Θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των παιδικών σταθμών του δήμου καθώς και
την οργάνωση και λειτουργία παιδικών χαρών του Δήμου.
Γ. Υπεύθυνος για την τέλεση των πολιτικών γάμων είναι ο Δήμαρχος, σε περίπτωση απουσίας του ή
κωλύματος ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι, κ. Μπικάκης Μιχαήλ, κ. Βακάκης Γεώργιος, κ. Κουκουλάς
Εμμανουήλ, κ. Φιωτοδημητράκης Νικόλαος.
Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ε. Η ανάκληση της απόφασης ορισμού αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από
τον ορισμό, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση
των καθηκόντων του
ΣΤ.
▪ Τις αρμοδιότητες του έμμισθου Αντιδημάρχου κ. Φιωτοδημητράκη Νικολάου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βακάκης Γεώργιος.
▪ Τις αρμοδιότητες του έμμισθου Αντιδημάρχου κ. Βακάκη Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φιωτοδημητράκης Νικόλαος
▪ Τις αρμοδιότητες του έμμισθου Αντιδημάρχου κ. Μπικάκη Μιχαήλ που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκουλάς Εμμανουήλ.
7
▪ Τις αρμοδιότητες του έμμισθου Αντιδημάρχου κ. Κουκουλά Εμμανουήλ που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπικάκης Μιχαήλ.
▪ Τις αρμοδιότητες του άμισθου Αντιδημάρχου κ. Καλογρίδη Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπικάκης Μιχαήλ.

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Μπικάκης Μιχαήλ που αναπληρώνει το Δήμαρχο, κι όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα
του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κουκουλά Εμμανουήλ.
Η. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Δήμαρχος
Αντώνιος Κων. Περράκης

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest