Ανάρτηση πίνακα δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ετών 2015-2019.Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα

 Ανάρτηση πίνακα δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ετών 2015-2019.Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα

Σε συνέχεια της εξέτασης των ενστάσεων που υπέβαλε ο Δήμος Πλατανιά, από
την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στην οποία συμμετείχαν
υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι των Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα,
δημοσιεύθηκε ο πίνακας επιμερισμού των ποσών που κατανέμονται στις
Κοινότητες Πρασέ και Σέμπρωνα, προκειμένου να αποδοθούν στους οικιακούς
καταναλωτές των Κοινοτήτων αυτών, μέσω της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
Κατόπιν των παραπάνω, ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι στην ακόλουθη
ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:
https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html
έχει αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων
οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ ετών 2015-2019 των Κοινοτήτων Πρασέ
και Σέμπρωνα. Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών
ορίων των Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα στις 31.07.2020, δηλαδή κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης του «Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών
από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα
έτη 2015-2019».
Στις περιπτώσεις ενεργών παροχών, οι αριθμοί των οποίων δεν
συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο
Πλατανιά, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα, δηλαδή
μέχρι την 30 η /05/2022, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα
βεβαιώνεται ότι η ενεργή τους παροχή βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας
Πρασέ ή της Κοινότητας Σέμπρωνα, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στο
Δήμο Πλατανιά να αποστείλει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα αναρτήσει τον
τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών
και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με
αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄
Γεράνι, 04/05/2022

βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους
αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest