Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων, ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης, ανακοινώνει στο καταναλωτικό κοινό των Χανίων τα παρακάτω

 Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων, ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης, ανακοινώνει στο καταναλωτικό κοινό των Χανίων τα παρακάτω

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής
της ΠΕ Χανίων, ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής
προέλευσης, ανακοινώνει στο καταναλωτικό κοινό των Χανίων τα παρακάτω
προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η αγορά ποιοτικών προϊόντων ζωικής
προέλευσης όσο και να προστατευτεί η υγεία του κατά την εορταστική πασχαλινή
περίοδο.

 1. «Επισήμανση – σφράγιση» αμνοεριφίων, συκωταριών, εντέρων και γενικά
  κρέατος
   Όλα τα σφάγια αμνοεριφίων που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε κοινοτικές
  χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν σφραγίδα
  καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού»
  (χρωστική Ε 133), στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός
  του σφαγείου σφαγής τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR
  και τα διακριτικά της Ε. Ε.
   Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και
  διακινούνται προς τη χώρα μας , πρέπει να φέρουν τη παραπάνω ωοειδή
  σφραγίδα , χρώματος επιλογής του κάθε Κράτους Μέλους της ΕΕ και τα
  χαρακτηριστικά στοιχεία ( κωδικός σφαγείου, χώρας και διακριτικών της Ε.
  Ε. ), τα οποία εφαρμόζονται στη χώρα σφαγής τους.
   Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται
  στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος
  καστανού.
   Σε κάθε σφάγιο πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν σφραγίδες και στα δύο
  ημιμόρια του.
   Όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα – επισήμανση της καταγωγής –
  προέλευσης του κρέατος πληροφορίες που αφορούν τη χώρα γέννησης,
  εκτροφής και σφαγής των αμνοεριφίων υπάρχουν επί του σφάγιου σε μέσο
  ταυτοποίησης που μπορεί να είναι για παράδειγμα μία ετικέτα. Αναφορικά
  με τα σφάγια ελληνικής καταγωγής (ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και
  σφαγεί στην Ελλάδα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο
  ταυτοποίησης (π.χ. ετικέτα, σφραγίδα «ελληνικής καταγωγής» κ. λ. π.)

 Τα σπλάγχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες, η καρδιά, οι νεφροί δεν πρέπει να
φέρουν οζίδια και κύστεις.
 Τα έντερα δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τόσο μεταβολές του
χρωματισμού τους αλλά ούτε και να είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, στις
σκόνες και στα έντομα
 Σε περίπτωση αγοράς κατεψυγμένων προϊόντων ( όπως κατεψυγμένης
συκωταριάς, εντέρων κ. λ. π. ) έχει ιδιαίτερη σημασία να ελέγχεται η
ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος. Επίσης σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να αγοράζει εντόσθια κατεψυγμένα που έχουν
αποψυχθεί.
 Καλό θα είναι το καταναλωτικό κοινό να αγοράζει κρέατα που είναι
τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες ψυγείων και όχι αυτά που κρέμονται
σε τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και σε μικρόβια. Επίσης θα
πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας
του χώρου, του εξοπλισμού και του προσωπικού προτού επιλέξει τα
καταστήματα στα οποία θα κάνει τις αγορές του.
 Στις βιτρίνες τόσο των παραδοσιακών κρεοπωλείων όσο και των
κρεοπωλείων των s/m όπου εκθέτονται τα κρέατα, πρέπει να υπάρχει
πινακίδα που θα αναγράφει με ευκρίνεια το είδος του κρέατος καθώς επίσης
και την προέλευση – καταγωγή του . Επιπλέον οι τιμοκατάλογοι πρέπει να
αναφέρουν τη τιμή του κρέατος πάντα σε σχέση με το είδος και τη καταγωγή
του καθώς επίσης και οι μεγάλες πινακίδες που συνήθως αναρτώνται στους
τοίχους ή τις προθήκες των καταστημάτων που ενημερώνουν τους
καταναλωτές για διάφορες προσφορές, θα πρέπει να αναφέρουν το είδος
και τη καταγωγή – προέλευση του προσφερόμενου κρέατος. Όσον αφορά το
βόειο – μοσχαρίσιο κρέας εκτός των παραπάνω, οι καταναλωτές θα πρέπει
να αναζητούν στη βιτρίνα έκθεσης τους και την ετικέτα του σφαγείου όπου
αναγράφονται πληροφορίες για τη κατηγορία του , το σφαγείο, την
ημερομηνία σφαγής, την προέλευση του κ. λ. π

 1. Επισήμανση γαλακτοκομικών προϊόντων
   Τα τυριά θα πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που
  λειτουργούν νόμιμα. Καλό είναι οι καταναλωτές να μην αγοράζουν
  φρέσκα τυριά από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι γιατί οι
  υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι άγνωστες και το
  πιθανότερο όχι σωστές. Ο καταναλωτής συνετό είναι να αποφεύγει
  γενικότερα τις αγορές τροφίμων ζωικής προέλευσης από πλανόδιους
  περιστασιακούς πωλητές ή δήθεν παραγωγούς διότι αποτελούν
  πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορούν όχι μόνο να
  τον παραπλανήσουν αλλά και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα
  στην υγεία του.
   Τα τυριά θα πρέπει να έχουν το σήμα καταλληλότητας (οβάλ
  σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό
  έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης πάνω στη συσκευασία εκτός
  των άλλων στοιχείων πρέπει να αναγράφονται η ημερομηνία
  παραγωγής και λήξης τους.
 2. Επισήμανση των αυγών
   Όλα τα αυγά θα πρέπει να φέρουν στο κέλυφος με καθαρά γράμματα
  το διακριτικό αριθμό του παραγωγού και τα αρχικά της χώρας
  προέλευσης που για τη χώρα μας είναι το EL. Επιπρόσθετα επί της
  συσκευασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός
  αριθμός του ωοσκοπικου κέντρου, η κατηγορία ποιότητας και βάρους

τους και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 ημέρες μετά
την ημερομηνία ωοτοκίας)
 Η νωπότητα και η καταλληλότητα του αυγού διαπιστώνεται από τον
έλεγχο της ημερομηνίας λήξης και των σωστών ενδείξεων στη
συσκευασία όπως η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης
 Καλό θα είναι να αποφεύγεται η αγορά αυγών με ακάθαρτο,
ραγισμένο και μη φυσιολογικό κέλυφος καθώς και η κατανάλωση
αυγών με κηλίδες αίματος, με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο,
ανακατεμένο με το κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.

 1. Επισήμανση σοκολατένιων αυγών
   Για την αγορά σοκολατένιων αυγών που προσφέρονται κυρίως στα
  παιδιά οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται επίσης
  για τρόφιμα για τα οποία ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής ως προς
  τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από σταθερά και επώνυμα
  σημεία πώλησης τροφίμων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται
  στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης (σοκολάτα γάλακτος,
  υγείας κλπ) και στην ημερομηνία ανάλωσης.

Τέλος όσον αφορά τους εμπόρους κρεάτων και τους κρεοπώλες θα πρέπει να
επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με τη σήμανση των
κρεάτων που παραλαμβάνουν. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρουν τις
προβλεπόμενες από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σφραγίδες
(ευανάγνωστες και ευκρινείς). Σε περίπτωση που βρεθούν να έχουν στη κατοχή
τους σφάγια με δυσανάγνωστες σφραγίδες και γενικότερα κρέατα με ελλιπή
σήμανση θα υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Επιπρόσθετα ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσουν στη διατήρηση της ψυκτικής
αλυσίδας, στην προστασία των τροφίμων κατά την αποθήκευση, διακίνηση και
μεταφορά εξασφαλίζοντας συνθήκες ορθής υγιεινής πρακτικής.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest