Γιάννης Κουράκης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών: Οι προκλήσεις για τα τοπικά και περιφερειακά οικονομικά στον..

 Γιάννης Κουράκης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών: Οι προκλήσεις για τα τοπικά και περιφερειακά οικονομικά στον..

Στην ερώτηση που ετέθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των
Περιφερειών
«Ποιες θεωρείται ότι είναι οι προκλήσεις για τα περιφερειακά και
τοπικά οικονομικά στον απόηχο της κρίσης»
απάντησε το τακτικό μέλος της
και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης αναδεικνύοντας επτά
βασικά σημεία:
 Πρώτο, η αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού θα είναι σταδιακή και
θα αρχίσει από το υψηλότερο ποιοτικά τμήμα του κλάδου και χωρικά θα
επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό τοπικών προορισμών. Άρα, θα
απαιτηθεί παρατεταμένη στήριξη ειδικά των ΜΜΕ του κλάδου. Ενδείκνυται
η διατήρηση των φορολογικών και άλλων κινήτρων και το 2021 και η
συμπλήρωση τους με εφάπαξ ενίσχυση επανεκκίνησης για τις ΜΜΕ.
 Δεύτερο, το πλήγμα που έχουν δεχτεί οι αεροπορικές εταιρίες
ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μείωση του ανταγωνισμού σε ορισμένους
προορισμούς και άρα σε αύξηση των ναύλων.
 Τρίτο, η στροφή των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα
πρέπει να συνδυασθεί με τον εκσυγχρονισμό και την έμπρακτη στήριξη του
λιανικού εμπορίου σε αστικά και ημιαστικά κέντρα.

Ψηφιακή οικονομία και Ηλεκτρονικό εμπόριο

 Τέταρτο, η στροφή στη ψηφιακή οικονομία πραγματοποιήθηκε υπό
καθεστώς πίεσης και απαιτεί ενίσχυση των ευρυζωνικών υποδομών στις
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές σε συνδυασμό με διεύρυνση της
κατάρτισης σε μεγάλη κλίμακα σε κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν ακόμα
εξοικειωθεί με τις συγκεκριμένες διαδικασίες και εφαρμογές.
 Πέμπτο, η εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες
συνθήκες για αυξημένη εξωστρέφεια και η τοπική παραγωγή να διευρύνει
τις αγορές διάθεσης και ιδιαίτερα τις ποιοτικές.
 Έκτο, μια εξισορρόπηση της δομής της περιφερειακής οικονομίας θα
ήταν επιθυμητή σε μεσομακροπρόθεσμη βάση με την ενίσχυση της
αγροδιατροφικού τομέα και της μεταποίησης.

Γ. Κουράκης: Θα επιδεινωθούν περαιτέρω τα οικονομικά της

Αυτοδιοίκησης

Τέλος, το έβδομο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της
ΠΕΔ Κρήτης αφορά στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα
οποία και έχουν υποστεί σοβαρή πίεση λόγω της δυσπραγίας της
οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα
αναπλήρωσης τους ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί
περαιτέρω και το 2021.

Γιάννης Κουράκης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών:
‘’Οι προκλήσεις για τα τοπικά και περιφερειακά οικονομικά στον

απόηχο της υγειονομικής κρίσης’’

Γιάννης Κουράκης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών:
‘’Οι προκλήσεις για τα τοπικά και περιφερειακά οικονομικά στον

απόηχο της υγειονομικής κρίσης’’

Στην ερώτηση που ετέθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των
Περιφερειών
«Ποιες θεωρείται ότι είναι οι προκλήσεις για τα περιφερειακά και
τοπικά οικονομικά στον απόηχο της κρίσης»
απάντησε το τακτικό μέλος της
και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης αναδεικνύοντας επτά
βασικά σημεία:
 Πρώτο, η αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού θα είναι σταδιακή και
θα αρχίσει από το υψηλότερο ποιοτικά τμήμα του κλάδου και χωρικά θα
επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό τοπικών προορισμών. Άρα, θα
απαιτηθεί παρατεταμένη στήριξη ειδικά των ΜΜΕ του κλάδου. Ενδείκνυται
η διατήρηση των φορολογικών και άλλων κινήτρων και το 2021 και η
συμπλήρωση τους με εφάπαξ ενίσχυση επανεκκίνησης για τις ΜΜΕ.
 Δεύτερο, το πλήγμα που έχουν δεχτεί οι αεροπορικές εταιρίες
ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μείωση του ανταγωνισμού σε ορισμένους
προορισμούς και άρα σε αύξηση των ναύλων.
 Τρίτο, η στροφή των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα
πρέπει να συνδυασθεί με τον εκσυγχρονισμό και την έμπρακτη στήριξη του
λιανικού εμπορίου σε αστικά και ημιαστικά κέντρα.

Ψηφιακή οικονομία και Ηλεκτρονικό εμπόριο

 Τέταρτο, η στροφή στη ψηφιακή οικονομία πραγματοποιήθηκε υπό
καθεστώς πίεσης και απαιτεί ενίσχυση των ευρυζωνικών υποδομών στις
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές σε συνδυασμό με διεύρυνση της
κατάρτισης σε μεγάλη κλίμακα σε κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν ακόμα
εξοικειωθεί με τις συγκεκριμένες διαδικασίες και εφαρμογές.
 Πέμπτο, η εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες
συνθήκες για αυξημένη εξωστρέφεια και η τοπική παραγωγή να διευρύνει
τις αγορές διάθεσης και ιδιαίτερα τις ποιοτικές.
 Έκτο, μια εξισορρόπηση της δομής της περιφερειακής οικονομίας θα
ήταν επιθυμητή σε μεσομακροπρόθεσμη βάση με την ενίσχυση της
αγροδιατροφικού τομέα και της μεταποίησης.

Γ. Κουράκης: Θα επιδεινωθούν περαιτέρω τα οικονομικά της

Αυτοδιοίκησης

Τέλος, το έβδομο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της
ΠΕΔ Κρήτης αφορά στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα
οποία και έχουν υποστεί σοβαρή πίεση λόγω της δυσπραγίας της
οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα
αναπλήρωσης τους ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί
περαιτέρω και το 2021.

Στην ερώτηση που ετέθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των
Περιφερειών
«Ποιες θεωρείται ότι είναι οι προκλήσεις για τα περιφερειακά και
τοπικά οικονομικά στον απόηχο της κρίσης»
απάντησε το τακτικό μέλος της
και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης αναδεικνύοντας επτά
βασικά σημεία:
 Πρώτο, η αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού θα είναι σταδιακή και
θα αρχίσει από το υψηλότερο ποιοτικά τμήμα του κλάδου και χωρικά θα
επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό τοπικών προορισμών. Άρα, θα
απαιτηθεί παρατεταμένη στήριξη ειδικά των ΜΜΕ του κλάδου. Ενδείκνυται
η διατήρηση των φορολογικών και άλλων κινήτρων και το 2021 και η
συμπλήρωση τους με εφάπαξ ενίσχυση επανεκκίνησης για τις ΜΜΕ.
 Δεύτερο, το πλήγμα που έχουν δεχτεί οι αεροπορικές εταιρίες
ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μείωση του ανταγωνισμού σε ορισμένους
προορισμούς και άρα σε αύξηση των ναύλων.
 Τρίτο, η στροφή των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα
πρέπει να συνδυασθεί με τον εκσυγχρονισμό και την έμπρακτη στήριξη του
λιανικού εμπορίου σε αστικά και ημιαστικά κέντρα.

Ψηφιακή οικονομία και Ηλεκτρονικό εμπόριο

 Τέταρτο, η στροφή στη ψηφιακή οικονομία πραγματοποιήθηκε υπό
καθεστώς πίεσης και απαιτεί ενίσχυση των ευρυζωνικών υποδομών στις
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές σε συνδυασμό με διεύρυνση της
κατάρτισης σε μεγάλη κλίμακα σε κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν ακόμα
εξοικειωθεί με τις συγκεκριμένες διαδικασίες και εφαρμογές.
 Πέμπτο, η εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες
συνθήκες για αυξημένη εξωστρέφεια και η τοπική παραγωγή να διευρύνει
τις αγορές διάθεσης και ιδιαίτερα τις ποιοτικές.
 Έκτο, μια εξισορρόπηση της δομής της περιφερειακής οικονομίας θα
ήταν επιθυμητή σε μεσομακροπρόθεσμη βάση με την ενίσχυση της
αγροδιατροφικού τομέα και της μεταποίησης.

Γ. Κουράκης: Θα επιδεινωθούν περαιτέρω τα οικονομικά της

Αυτοδιοίκησης

Τέλος, το έβδομο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της
ΠΕΔ Κρήτης αφορά στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα
οποία και έχουν υποστεί σοβαρή πίεση λόγω της δυσπραγίας της
οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα
αναπλήρωσης τους ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί
περαιτέρω και το 2021.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest