Δημοσιοποίηση ανάρτησης Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας &Θάλασσας 2014-2020.

 Δημοσιοποίηση ανάρτησης Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας &Θάλασσας 2014-2020.

Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων ανακοινώνεται ότι:
Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους ότι αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οι παρακάτω
προσκλήσεις:
Α) Η 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 69, της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 5, «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο
Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», για
παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα αυτό, και αφορούν στα παρακάτω Είδη Πράξεων :

 • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
 • Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
 • Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
 • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.
  Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε..
  ΔΙΚΑΟΥΧΟΙ:
  Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων
  αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι :
  Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις,
  που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και
  που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
  Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.
  Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Β) Η 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ:
3.2.2 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», (Καν. (ΕΕ)
508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχεία α) έως δ) και στ) έως η),
4.2.4 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής
απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», (Καν (ΕΕ)
508/2014, άρθρο 48, παρ. 1, στοιχείο ια), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2,
«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020»
ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:
Α. Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια :
Είδη Πράξεων :

 • Παραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των
  εκτρεφόμενων ειδών.
 • Εκσυγχρονισμός, Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
  συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των
  εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και
  την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την
  προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
 • Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την
  πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
 • Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή
  λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που
  στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των
  επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων
  συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
  Β. Μέτρο 4.2.4 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση
  ενεργειακής απόδοσης και
  μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :
  Είδη Πράξεων :
 • Ενεργειακή απόδοση. Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής
  των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας._
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
  Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης
  και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους :
  ➢ Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
  ➢ Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
  ➢ Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.
  Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:
  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ :
  Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο
  Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
  (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :
  02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :
15.10.2021 & ώρα 14.00
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι και των δυο Προσκλήσεων υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον
ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ :
Ενημέρωση και Πληροφορίες για τις Προσκλήσεις στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό
παρέχονται από:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ
Μιχαλακόπουλου 103
115 27 Αθήνα
Ι. Κουντουράκης, τηλ. : 213 150 11 86, e-mail : ikountourakis@mou.gr
Α. Σωτηρόπουλος, τηλ. : 213 150 11 81, e-mail : asotiropoulos@mou.gr
Ε. Διονυσοπούλου, τηλ. : 213 150 11 75, e-mail : edionys@mou.gr

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest