Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 για αποζημιώσεις αλιέων και Υδατοκαλλιέργειας λόγω covid 19.

 Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 για αποζημιώσεις αλιέων και Υδατοκαλλιέργειας λόγω covid 19.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων ανακοινώνεται ότι:
Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους ότι αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οι
παρακάτω προσκλήσεις:
 Η 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9: «Προσωρινή παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της
Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
και Θάλασσας 2014-2020, η οποία αφορά αλιείς.
 Η 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.2.11: «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως
συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020» η οποία αφορά Υδατοκαλλιέργειες .

Πιο συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί:
Αφορούν Επαγγελματίες Αλιείς:
 Η με αρ. 1369/15-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΒΘ4653ΠΓ-ΓΧ4) ΥΑ Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 1236/01.06.2021 όμοιά της, «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της
Covid-19»,της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»
 Η με αρ. 1470/09-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7) 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9:
«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής
έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Σύμφωνα με τις οποίες, για τους επαγγελματίες Αλιείς, η οικονομική ενίσχυση
χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως συνέπεια της
έξαρσης της νόσου COVID-19:
α) Μεταξύ 16ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη, τα
οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή
Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο
χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης.
β) Μεταξύ 1 ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη, τα οποία,
έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή
Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του
γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.
Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά
για τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, για
κάθε σκάφος.
 Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου
3.1.9 – «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια
της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι
νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά
σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού
Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την
υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική
δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατό ν είκοσι (120)
ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
Για Υδατοκαλλιέργειες:
 Η αρ. 1371/15-6-2021 (ΑΔΑ:6ΞΓΓ4653ΠΓ-ΟΥ6) ΥΑ «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11
«Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid19»,
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020».
 Η αρ. 1471/9-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ) 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2.11
«Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19»
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020»
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 16.07.2021 & ώρα 12.00
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 15.9.2021 & ώρα 14.00
Ενημέρωση και Πληροφορίες για τις Προσκλήσεις στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό
παρέχονται από την :
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα
➢ Ι. Κουντουράκης Τηλ. : 213 150 11 86 E-mail : ikountourakis@mou.gr
➢ Ε. Μπίζα Τηλ. : 213 150 11 84 E-mail : empiza@mou.gr
➢ Α. Σωτηρόπουλος Τηλ. : 213 150 11 81 E-mail : asotiropoulos@mou.gr
➢ Α. Σακελλαρίου Τηλ. : 213 150 11 83 E-mail : isakellariou@mou.gr

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest