Υπογραφή Σύμβασης εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Πλατανιά

 Υπογραφή Σύμβασης εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Πλατανιά

Πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, μετά από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η
υπογραφή της σύμβασης παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων( ΣΦΗΟ) Δήμου Πλατανιά , από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και τον
εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για
το 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και
εγκρίθηκε μετά την υποβολή ανάλογης πρότασης από το Δήμο.
Με το παραπάνω Σχέδιο ο Δήμος Πλατανιά εκπονεί ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και
αποτελεσματικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απαραίτητη συνθήκη για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης,
δηλαδή ένα δίκτυο υποδομών φόρτισης στα διοικητικά του όρια.
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν αρτιότερη και ολοκληρωμένη
χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως
μέσου μετακίνησης στα όρια του Δήμου.
Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός ο προσδιορισμός ενός βιώσιμου συστήματος υποστήριξης σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο της ηλεκτροκίνησης και αφετέρου η ένταξη του δικτύου
ηλεκτροκίνησης στο ευρύτερο σύστημα βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου.
Ειδικότερα, τα παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου είναι η Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης –
Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης, η Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων
στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, η Έκθεση Διαβούλευσης
και η Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου
Δεδομένου ότι η μεταβολή στις συνήθειες μετακίνησης και η εναλλαγή μέσων απαιτούν σημαντικές
αλλαγές στις επιλογές των μετακινούμενων, εκτός από τις μεταβολές σε επίπεδο υποδομών υπάρχει η
ανάγκη για ανάπτυξη στρατηγικής ενημέρωσης και παροχής κινήτρων, η οποία θα εναρμονιστεί με την
ευρύτερη εθνική στρατηγική για την προώθηση της.
Η Μελέτη αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest