Υπενθύμιση Προθεσμιών για Ειδικές Άδειες Αλιείας έτους 2022

 Υπενθύμιση Προθεσμιών για Ειδικές Άδειες Αλιείας έτους 2022

Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας

Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Υπενθυμίζουμε στους επαγγελματίες αλιείς της Π.Ε. Χανίων, ότι σύμφωνα με την
Εθνική Νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις:
 στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 λήγει η προθεσμία για αιτήσεις Ειδικής άδειας
αλιείας ερυθρού τόνου έτους 2022.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για
χορήγηση άδειας αλίευσης είναι τα εξής:
– Πρόσφατος λογαριασμός από Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας ή εκκαθαριστικό
εφορίας για την πιστοποίηση του μόνιμου τόπου κατοικίας. Στην περίπτωση που
υπάρχει συμπλοιοκτησία, όλοι οι συμπλοιοκτήτες υποχρεούνται να προσκομίζουν
αυτό το δικαιολογητικό.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου πριν την
υποβολή της αίτησης, όπου απαιτείται.
– Πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή από
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ασφαλιστικού φορέα, κατά περίπτωση, για το
ποσοστό αναπηρίας.
– Κάτοψη του σκάφους όπου θα σημειώνονται οι μόνιμοι θάλαμοι συντήρησης
αλιευμάτων και δολωμάτων, στην περίπτωση ύπαρξης διπλών ψυγείων.
– Για την αλιεία ζωντανού τόνου, δεν απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης και βεβαίωση για το μόνιμο τόπο κατοικίας, όμως απαιτείται Υπεύθυνη
Δήλωση του/των πλοιοκτήτη/πλοιοκτητών για την εξασφάλιση του απαιτούμενου
αλιευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης στο σκάφος.»
– Αριθμός καταχώρησης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (αυτεπάγγελτη
αναζήτηση από την αρμόδια Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων
του ΥΠ.Α.Α.Τ ή προσκόμιση της απόφασης Κτηνιατρικής από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο) ( ισχύει για τόνο, ξιφία και μακρύπτερο).

– Υπεύθυνη Δήλωση του πλοιοκτήτη ότι, εφόσον του χορηγηθεί η άδεια αλίευσης
ερυθρού τόνου και για την περίοδο αλίευσης του, η σύνθεση του πληρώματος θα
είναι μέχρι και τέσσερα (4) άτομα. Η δήλωση αυτή προσκομίζεται μόνο από τους
πλοιοκτήτες με σκάφος με ολικό μήκος μικρότερο των 12μ (ισχύει για τόνο).
 στις 31 Οκτωβρίου 2021 λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις των παρακάτω
Ειδικών Αδειών Αλιείας έτους 2022:
α) Αιτήσεις με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής Υποβολής μέσω ΟΣΠΑ :
 Ειδική άδεια αλιείας ξιφία – μακρύπτερου τόνου
 Ειδική άδεια αλιείας για την αλιεία με το εργαλείο τράτα βυθού (ΟΤΒ) στα
πλαίσια του Σχεδίου Διαχείρισης αλιείας (μηχανότρατα)
 Ειδική άδεια Αλιείας στα πλαίσια του Σχεδίου Διαχείρισης αλιείας μικρών
πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina
pilchardus) που διενεργείται με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι – PS
Για τις παραπάνω άδειες ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού
σκάφους υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι 31 Οκτωβρίου
κάθε έτους.
Η αίτηση του πλοιοκτήτη μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό του από τον αρμόδιο
υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΑΚ της Π.Ε., με την προσκόμιση
εξουσιοδότησης.
Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υποβάλλεται με τη συγκατάθεση όλων
των συμπλοιοκτητών.
β) Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται μόνο στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε:
 Ειδική Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα κόκκινη
(Aristaeomorpha foliacea) και γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus).
 Επίσης οι αλιείς που δραστηριοποιούνται στην αλιεία αχινών, συμιακής
γαρίδας και Ολοθούριων, υποχρεούνται να διαθέτουν Ειδική άδεια αλιείας
για τα παραπάνω είδη και μπορούν να προσέρχονται για κατάθεση αιτήσεων
για ειδικές άδειες αλιείας.

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να ζητούν περισσότερες
πληροφορίες από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.: 2821346506-507, e-mail: alieia.cha@crete.gov.gr

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest