Ενημερώνουμε ότι μετά της εκδίκασης των ενστάσεων το προηγούμενο διάστημα και την αποδοχή των αιτημάτων του Δήμου Πλατανιά, τα οποία είχαν υποβληθεί σε συνεργασία με το Δήμο Καντάνου-Σελίνου, αναρτήθηκαν οι παρακάτω πίνακες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

 Ενημερώνουμε ότι μετά της εκδίκασης των ενστάσεων το προηγούμενο διάστημα και την αποδοχή των αιτημάτων του Δήμου Πλατανιά, τα οποία είχαν υποβληθεί σε συνεργασία με το Δήμο Καντάνου-Σελίνου, αναρτήθηκαν οι παρακάτω πίνακες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

Ο Δήμος Πλατανιά το προηγούμενο διάστημα είχε προχωρήσει σε διαδοχικές
ενστάσεις, που είχε υποβάλει από τριετίας στο Υπουργείο ΠΕΚΑ, προκειμένου να
αναγνωρισθούν οι δικαιούχοι δημότες των περιοχών που είναι εγκαταστημένες
ΑΠΕ.
Ενημερώνουμε ότι μετά της εκδίκασης των ενστάσεων το προηγούμενο διάστημα
και την αποδοχή των αιτημάτων του Δήμου Πλατανιά, τα οποία είχαν υποβληθεί σε
συνεργασία με το Δήμο Καντάνου-Σελίνου, αναρτήθηκαν οι παρακάτω πίνακες στην
επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:
https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html
Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των
Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα στις 09.08.2016, δηλαδή κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ / ΑΠΕΗΛ / οικ.181851 / 09.08.2016 Aπόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται
στα συστήματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
Οι δικαιούχοι είναι όσοι αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα (ling).
Στις περιπτώσεις ενεργών παροχών, οι αριθμοί των οποίων δεν
συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο
Δήμο Πλατανιά, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης του
πίνακα, δηλαδή μέχρι την 23 η /05/2021, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία
θα βεβαιώνεται ότι η ενεργή τους παροχή βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας
Πρασέ ή της Κοινότητας Σέμπρωνα, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στο
Δήμο Πλατανιά να αποστείλει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα αναρτήσει τον
τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών και
θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με
αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄
βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους
αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest