Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Χανίων για την έκδοση δελτίων έκδοση δελτίων και δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Χανίων για την έκδοση δελτίων έκδοση δελτίων και δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι ξεκινά η έκδοση και η ανανέωση δελτίων
μετακίνησης ατόμων που μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν
παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι
προνοιακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα της
μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των
υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ και της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά
μέσα συγκοινωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 07/02/2022 (ημέρα Δευτέρα) και έως τις
31/10/2022 (ημέρα Δευτέρα) να παραλαμβάνουν τα δελτία τους, ή να ζητούν την
σχετική έκδοσή τους από το κοντινότερο ΚΕΠ της περιοχής τους (κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες των ΚΕΠ) ή και από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (πρώην Υγειονομικό) –
Ηρώων Πολυτεχνείου 11 – Χανιά, Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9 π.μ.
έως 14:00 μ.μ., τηρώντας πιστά τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα όπως προβλέπονται
λόγω της πανδημίας COVID-19.
Χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης στους παρακάτω δικαιούχους:
Άτομα με αναπηρίες:
– Ελληνικής υπηκοότητας
– Υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και Υπηκόους Κρατών- Mελών –
Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ).
– Υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59τ.Ά).
– Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό
ατύχημα σε ελληνικό έδαφος ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της
Ε.Ε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του Π.Δ 106/2007(ΦΕΚ135 Α΄), στο
άρθρο 85 παρ.4 του Ν.4251/2014(ΦΕΚ 80 Α΄) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του
Ν.4540/2018(ΦΕΚ 91 Ά).
– Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το
καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του
1951 για το καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ 3989/1959,ΦΕΚ 201 A’), όπως

τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς
των Προσφύγων (Α. Ν. 389/1968,ΦΕΚ 125 A), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας
και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να
έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι
προνοιακών επιδομάτων ΑΜΕΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι το
ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000
(είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα
δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, το οποίο
προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου που
συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και
άνω.
Στα άτομα αυτά, που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης
στα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των
Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα
ποσά, παρέχεται μόνο το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%
σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο ανεξάρτητα
από το όριο εισοδήματός τους. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής
ενίσχυσης τυφλότητας και οι έχοντες Βαριά Νοητική Υστέρηση δικαιούνται δελτίο
μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ή τα ΚΕΠ)
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το
παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος
της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου
παθολογοανατομικό ποσοστό.
Σημειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (ΑμεΑ) (επίδομα) από τον
ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται δελτίο με την προσκόμιση βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος.
Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού
Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή Γνωμάτευση Υγειονομικής
Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται η παθολογοανατομική βλάβη 67%
τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της.
Οι τυφλοί και οι Σοβαρά ή Βαριά Νοητικά Υστερούντες που δεν είναι εγγεγραμμένοι
στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ προκειμένου να λάβουν δελτίο μετά συνοδού, πρέπει να
προσκομίσουν γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι

τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή
έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34 ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός,
αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά
από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας
από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα.
3. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της τελευταίας
φορολογικής δήλωσης.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης και τόπου
διαμονής (διατίθεται από την Υπηρεσία και τα ΚΕΠ).
5. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)
6. Δύο φωτογραφίες (για τη χορήγηση Νέου Δελτίου). Ειδικά οι δικαιούχοι
Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, από τις
οποίες η μια θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού.
7. Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης (σε περίπτωση ανανέωσης).
Η διαδικασία της έκδοσης και ανανέωσης δελτίων μετακίνησης πραγματοποιείται
στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ηρώων Πολυτεχνείου 11
(πληροφορίες Τηλ. 28213 44226 και 44220), τηρώντας πιστά τα Υγειονομικά
Πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας COVID-19 και στα ΚΕΠ του Νομού Χανίων
1.  ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Δ. Ε. Χανίων)
Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά
Τηλέφωνο: 28213 41800-817
e-mail: d.hanion@kep.gov.gr
2. ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Δ. Ε. Χανίων)
Πλατεία Ελευθερίας 1, 73135 Χανιά
Τηλέφωνο: 2821345900 – 2821345906
e-mail: n.hanion@kep.gov.gr
3. ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Δ. Ε. Ακρωτηρίου)
Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, 73100 Χανιά
Τηλέφωνο: 28213 46201-3
e-mail: d.akrotiriou@kep.gov.gr
4. ΚΕΠ Δήμου Χανίων(Δ. Ε. Ελ. Βενιζέλου)
Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές
Τηλέφωνο: 28213 46040-2
e-mail: d.elefvenizelou@kep.gov.gr
5. ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Δ. Ε. Θερίσου)
Βαμβακόπουλο, 73100 Χανιά

Τηλέφωνο: 28213 46020-22
e-mail: d.therisou@kep.gov.gr
6. ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Δ. Ε. Σούδας)
Έλλης & Κανάρη, 73100 Σούδα
Τηλέφωνο: 28213 46010-2
e-mail: d.soydas@kep.gov.gr
7. ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Δ. Ε. Γεωργιούπολης)
Γεωργιούπολη, 73007 Γεωργιούπολη
Τηλέφωνο: 2825340720, 2825340721
e-mail: d.georgioupoleos@kep.gov.gr
8. ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Δ. Ε. Βάμου)
Βάμος, 73008 Βάμος
Τηλέφωνο: 2825340204
e-mail: d.vamou@kep.gov.gr
9. ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Δ. Ε. Αρμένων)
Καλύβες Αποκορώνου, 73003 Καλύβες
Τηλέφωνο: 2825340504
e-mail: d.armenon@kep.gov.gr
10. ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Δ. Ε. Φρε)
Φρες 73008 Βάμος
Τηλέφωνο: 2825071093, 2825071094, 2825340700
e-mail: d.fre@kep.gov.gr
11. ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Δ. Ε. Κρυονερίδας)
Βρύσες, 73007 Βρύσες
Τηλέφωνο: 2825340308, 2825340309, 2825340311
e-mail: d.kryoneridas@kep.gov.gr
12. ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Δ. Ε. Ασή Γωνιάς)
Ασή Γωνιά, 74055 Επισκοπή
Τηλέφωνο: 2831082220
e-mail: k.asigonias@kep.gov.gr
13. ΚΕΠ Δήμου Πλατανιά (Δ. Ε. Πλατανιά)
Γεράνι, 73014 Πλατανιάς
Τηλέφωνο: 2821340040, 2821340041
e-mail: d.platania@kep.gov.gr, avasiliadi@platanias.gr
14. ΚΕΠ Δήμου Πλατανιά (Δ. Ε. Μουσούρων)
Αλικιανός, 73005 Αλικιανός
Τηλέφωνο: 2821341010, 2821341039
e-mail: d.mousouron@kep.gov.gr, skriara@platanias.gr

15. ΚΕΠ Δήμου Καντάνου – Σέλινου (Δ. Ε. Πελεκάνου)
Παλαιόχωρα, 73001 Παλαιόχωρα
Τηλέφωνο: 2823340322, 2823340323
e-mail: d.pelekanou@kep.gov.gr
16. ΚΕΠ Δήμου Καντάνου – Σέλινου (Δ. Ε. Καντάνου)
Κάντανος, 73004 Κάντανος
Τηλέφωνο: 2823340210
e-mail: d.kantanou@kep.gov.gr
17. ΚΕΠ Δήμου Κισσάμου
Κίσαμος, 73400 Κίσαμος
Τηλέφωνο: 2822340221, 2822340222
e-mail: d.kissamou@kep.gov.gr
18. ΚΕΠ Δήμου Κισσάμου ( Δ. Ε. Ινναχωρίου)
Έλος, 73012 Βάθη
Τηλέφωνο: 2822083250
e-mail: d.innahoriou@kep.gov.gr

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest