Υπογραφή Σύμβασης για “Παρεμβάσεις και μικρά Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικού χαρακτήρα” στο Δήμο Πλατανιά.

 Υπογραφή Σύμβασης για “Παρεμβάσεις και μικρά Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικού χαρακτήρα” στο Δήμο Πλατανιά.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του
Δημάρχου Πλατανιά κ Ιωάννη Μαλανδράκη και του αναδόχου του έργου κ Πετράκη
Ευάγγελο, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 160.000,00€ με Φ.Π.Α.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα
του Φεβρουαρίου 2019, σε όλο το Δήμο.
Οι επεμβάσεις του συγκεκριμένα αφορούν:
 γενικές εκσκαφές με σκοπό την αφαίρεση των ολισθημένων πτερυγότοιχων και
απομάκρυνσης των κατεστραμμένων τεχνικών
 αντικατάσταση παλιών κατεστραμμένων αγωγών ομβρίων , επισκευή στα τεχνικά
εισόδου και εξόδου και όπου κρίνεται απαραίτηση η αντικατάσταση πτερυγότοιχων
και λιθοριπών.
 την ανακατασκευή της επίκλησης του οδοστρώματος σε επιλεγμένα σημεία ώστε να
αποφευχθεί η περαιτέρω διάβρωση του οδοστρώματος .
 την κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα για τη διευθέτηση και
απομάκρυνση των επιφανειακών υδάτων με σκοπό την καλύτερη αντιδιαβρωτική
προστασία της οδού και των κατάντη επιχωμάτων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Το παραπάνω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό
του 2022 του Δήμου Πλατανιά.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest